Obchodní podmínky

Regionálního vydavatelství s.r.o.

 

Úvodní ustanovení

Označení Regionální vydavatelství je chráněnou marketingovou a obchodní značkou, pod kterou její vlastník, společnost Regionální vydavatelství s.r.o., IČO 27846717, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43366, se sídlem Olomouc – Nové sady, Krakovská 201/14, PSČ 779 00 (dále jen „vydavatel“), provozuje inzertní sítě tištěných periodik, webových stránek a neadresnou distribuci tiskovin. Vydavatel vydává či zastupuje tištěná periodika (dále jen „periodika“) a provozuje či zastupuje webové stránky (dále jen „weby“), u kterých je oprávněn disponovat jejich inzertním prostorem na základě jejich vlastnictví nebo smluvních ujednání s jejich vlastníky. Dále realizuje zakázkovou výrobu a neadresnou distribuci reklamních tiskovin (dále jen „letáky“). Aktuální seznam vydávaných a zastupovaných médií je uveřejněn na www.regvyd.cz

A) Tištěná periodika

 1. Rozsah platnosti

1.1 Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednateli inzerce a prospektových příloh (dále jen „objednatel“) a vydavatelem při uveřejňování inzerce a prospektových příloh v periodikách, která vydavatel vydává (seznam dostupný na www.regionalnivydavatelstvi.cz).

1.2 Inzercí se přitom rozumí komerční sdělení, které vydavatel uveřejní v periodikách za finanční úplatu či jinou protihodnotu. Prospektovou přílohou se rozumí komerční sdělení v podobě publikace či jiného předmětu, který vydavatel distribuuje společně s periodiky za finanční úplatu či jinou protihodnotu. Inzerce a prospektové přílohy (dále společně jen „inzerce“).

1.3 Součástí těchto obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) jsou aktuální ceníky periodik (inzerce) a technická specifikace pro uveřejňování inzerce (dále jen „technické specifikace“) dostupné na internetových stránkách vydavatele www.regionalnivydavatelstvi.cz.

 1. Objednávka a její potvrzení

2.1 Smlouva o inzerci je mezi vydavatelem a objednatelem uzavřena:

(i) potvrzením objednávky inzerce vytvořené z obchodně-informačního softwaru „Contract for Media“ (dále také jen „formulář CFM“) vydavatelem; formulář CFM musí být opatřen podpisy obou stran; podpisy jednajících stran mohou být nahrazeny mechanickými prostředky nebo pomocí elektronických prostředků zachycujících projevy vůle jednajících stran (emailem, sms, faxem);

(ii) potvrzením objednávky inzerce vytvořené jinak než na formuláři CFM vydavatelem přímo z tohoto softwaru; 

(iii) uzavřením písemné ad hoc smlouvy o inzerci mezi objednatelem a vydavatelem, pokud tato obsahuje náležitosti, na základě kterých může vydavatel zajistit realizaci inzerce.

Vydavatel může s objednatelem uzavřít rovněž rámcovou smlouvu o inzerci (odst. 4 Obchodních podmínek); anebo

(iv) V případě, že nedojde k výslovnému potvrzení objednávky inzerce vydavatelem a inzerce je přesto uveřejněna, je za den uzavření smlouvy o inzerci považován den uveřejnění inzerce.

2.2 Objednávka musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se objednatele, a to u právnických osob obchodní firmu, sídlo, případně též fakturační adresu, je-li odlišná od sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno, funkci a podpis oprávněného zástupce objednatele a kontaktní osobu včetně telefonického spojení a e-mailové adresy; u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od bydliště, bankovní spojení a podpis, v případě fyzické osoby podnikající na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění také místo podnikání a IČO a DIČ, bylo-li přiděleno. Objednávka musí dále obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se inzerce, tj. specifikace periodika či inzertní kombinace, v rámci kterého je inzerce objednávána, druh inzerce (plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha, leták), název inzerce (např. popisem inzerovaného předmětu) a další údaje nezbytné k provedení objednávky, zejména pak datum uveřejnění, počet uveřejnění, požadované územní pokrytí, konkrétní umístění v periodiku, termín uveřejnění, způsob předání podkladů a cenu inzerce. Je-li objednatelem osoba zprostředkující uveřejnění inzerce pro třetí osobu, pak objednávka musí též obsahovat údaje o této třetí osobě (dle specifikace viz výše) a dále údaj o tom, zda je povinen k úhradě ceny inzerce objednatel, či třetí osoba.

2.3 Je-li objednávka vyhotovena v písemné formě a opatřená vlastnoručním podpisem, musí být vyhotovena minimálně ve dvou stejnopisech. Objednatel a vydavatel obdrží po jednom vyhotovení.

 1. Podklady k uveřejnění inzerce

3.1 Objednatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce v souladu s technickými specifikacemi, a to v termínu určeném vydavatelem. Pokud termín dodání podkladů nebude určen, pak se je objednatel zavazuje dodat nejpozději do 12.00 hodin v den řádné uzávěrky periodika, uveřejněné v aktuálním ceníku dostupném na www.regvyd.cz/harmonogram. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen dodat na výzvu vydavateli bez zbytečného odkladu od této výzvy, nejpozději však ve vydavatelem určeném termínu, úplné a správné podklady. V případě, že objednatel trvá na použití neúplných či nesprávných podkladů, vydavatel neodpovídá za případné vady uveřejněné inzerce způsobené neúplnými či nesprávnými podklady, případně je oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s aktuálním ceníkem.

3.2 Makety prospektových příloh v konečné podobě a layoutu musí být řádně a včas doručeny vydavateli k odsouhlasení možnosti realizace vkladu a společné distribuce, a to ve fyzické podobě a v počtu, který je stanoven technickými podmínkami či písemným požadavkem vydavatele. V případě porušení této povinnosti je vydavatel oprávněn odmítnout jejich vklad.

3.3 Jestliže je objednatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je vydavatel oprávněn požadovat na objednateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit.

3.4 V případě, že objednatel požaduje úpravu podkladů pro inzerci po vydavateli, forma dodaných podkladů tuto úpravu dovoluje a současně je takováto úprava v technických možnostech vydavatele, je vydavatel za provedené úpravy oprávněn účtovat částku ve výši 3 % z ceny inzerce, min. však 500 Kč bez DPH, za každou takovou úpravu.

3.5 Podklady dodané objednatelem se nevrací a vydavatel není povinen je uchovávat.

3.6 Objednatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerce, je objednatel povinen tyto nároky uspokojit.

 1. Rámcová smlouva 

4.1 Hodlá-li objednatel během určitého období uveřejňovat inzerci daného rozsahu či uveřejňovat inzerci opakovaně, může s vydavatelem uzavřít tzv. rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém rozsahu („rámcová smlouva“), která opravňuje objednatele ke slevám ujednaným v rámcové smlouvě (odst. 4.5. Obchodních podmínek tímto není dotčen). Rámcová smlouva může být uzavřena maximálně na období 12 měsíců a k její platnosti je zapotřebí písemné formy.

4.2 Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňována inzerce daného rozsahu či v daném počtu opakování („dohodnutý objem inzerce“), z toho vyplývající slevy, periodikum (periodika), ve kterém má být tato inzerce uveřejněna, případně další ujednání.

4.3 Dohodnou-li se na tom objednatel s vydavatelem, může se do dohodnutého objemu inzerce zahrnout i předchozí inzerce, která byla realizována v období 12 měsíců před koncem účinnosti rámcové smlouvy, a to za předpokladu, že tato předchozí realizovaná inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila méně než 50 % z dohodnutého objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou. Vznikne-li v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do dohodnutého objemu inzerce dle rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena až po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, dříve jedině za předpokladu, že již došlo k vyčerpání dohodnutého objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.

4.4 Rovněž uveřejnění inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá na základě jednotlivých objednávek za podmínek stanovených v odst. 2 těchto obchodních podmínek.

4.5 Slevy vyplývající z rámcové smlouvy (odst. 4.1. Obchodních podmínek) objednateli náleží pouze v případě, že cena za dohodnutý objem inzerce bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné dohodnuté výši). Jinak nárok na sjednanou slevu zaniká a byla-li již sleva nebo její část objednateli vyplacena, je povinen jí vydavateli vrátit ve lhůtě stanovené vydavatelem.

4.6 Objem inzerce sjednaný v rámcové smlouvě lze na základě oboustranné dohody navyšovat, a to i opakovaně. Pokud tímto vznikne objednateli nárok na vyšší slevu, než byla v rámcové smlouvě sjednána, bude příslušné finanční vyrovnání provedeno dobropisem vystaveným vydavatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy.

4.7 Nebudou-li během stanoveného časového období uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu z důvodů, za které nenese vydavatel odpovědnost, zavazuje se objednatel uhradit vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný objem inzerce.

 1. Zveřejnění inzerce

5.1 Pokud objednatel v objednávce nedostatečným způsobem specifikuje jeden či více parametrů nezbytných pro uveřejnění inzerce, zejména pak typ, velikost, konkrétní umístění a termín inzerce, má se za to, že přenáší tuto volbu na vydavatele s tím, že uhradí cenu inzerce odpovídající skutečně realizované inzerci. Vydavatel pak uveřejní inzerci dle vlastního uvážení, a to s ohledem na aktuální možnosti daného periodika.

5.2 Objedná-li objednatel inzerci ve formátu, který neodpovídá rozměrům sazebního obrazce nebo rozdělení strany na sloupce, nebo který není z jiných důvodů možné v daném periodiku uveřejnit, vydavatel upraví inzerci do nejbližšího podobného formátu v rámci výběru standardních formátů daného periodika.

5.3 Vydavatel si vyhrazuje právo označení inzerce typu slovy INZERCE, KOMERČNÍ PREZENTACE, PR PREZENTACE anebo kódovým označením inzerátu či jiným obdobným způsobem a dále přiděleným číslem inzerce.

5.4 Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli nesplněním svého závazku, jestliže příčiny nesplnění závazku vydavatelem jsou vyvolány bez jeho zavinění.

5.5 Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle technologie použité pro jednotlivá periodika a v závislosti na kvalitě podkladů dodaných objednatelem.

 1. Ceny inzerce

6.1 Ceny inzerce v jednotlivých periodikách jsou podrobně stanoveny v aktuálním ceníku uveřejněném na www.regionalnivydavatelstvi.cz. V ceníku jsou uvedeny základní ceny bez případných slev či příplatků a bez daně z přidané hodnoty.

6.2 Pro otiskování nekomerční inzerce může vydavatel připravit zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má komerční charakter či nikoliv, náleží výlučně vydavateli.

6.3 Ceny za vkládanou inzerci nebo vkládání vzorkových výrobků jsou kalkulovány individuálně, podle požadavků objednatele a po konzultaci s výrobcem konkrétního periodika.

6.4 Vydavatel si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.

6.5 Vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a není-li zajištěna požadovaná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo bez dalšího uveřejnění inzerci odmítnout, případně od již uzavřené smlouvy odstoupit.

 1. Platební podmínky

7.1 Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce včetně DPH v zákonem stanovené výši (dále jen „cena inzerce“) na základě daňového dokladu – faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví daňový doklad – fakturu nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce bezhotovostním převodem na účet vydavatele, a to do 14 dní od vystavení daňového dokladu – faktury, není-li v konkrétním případě určena splatnost jiná, vždy však nejpozději do 21 dnů od prvního uveřejnění reklamy. Společně s fakturou zašle vydavatel objednateli 1 kus kompletního výtisku, dokladujícího realizaci inzerce, nebo elektronický soubor dokladující umístění inzerátu v daném periodiku ve formátu PDF na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedené na objednávce.

7.2 Závazek zaplatit cenu inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet vydavatele.

7.3 Pro případ prodlení objednatele s placením ceny inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Je-li objednatel v prodlení s placením ceny inzerce, je vydavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek objednatele, tj. uzavírání smluv o inzerci s objednatelem nebo uveřejňování další inzerce objednané objednatelem, a to až do okamžiku úplného zaplacení ceny inzerce, s jejímž placením je objednatel v prodlení. Ve stejném případně je vydavatel zároveň oprávněn pozastavit i zveřejňování další inzerce objednatelem řádně objednané.

7.5 Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce i v případě, že oznámil vydavateli vady uveřejněné inzerce a uplatňuje nároky z vad. 

7.6 V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro třetí osoby, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat za účelem stanovení výše poskytované slevy.

7.7 Slevy z cen inzerce poskytuje vydavatel v souladu s aktuálními ceníky periodik a těmito Obchodními podmínkami. Vydavatel má právo stanovit smluvní slevu odlišně od slev stanovených aktuálně platným ceníkem.

7.8 V případě, že objednatel má podle objednávky nebo smlouvy nárok na slevu z ceny inzerce, ale dostane se do prodlení s placením ceny inzerce, nárok objednatele na tuto slevu k prvnímu dni prodlení bez dalšího zaniká a objednatel je povinen uhradit cenu inzerce v plné výši. Cena za inzerci mu bude dofakturována, a to až do výše ceny za inzerci před poskytnutím slevy.

7.9 Vydavatel oznámí objednatelům, se kterými má uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4. Obchodních podmínek, případné změny aktuálních ceníků a Obchodních podmínek vždy ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto lhůtu nedodrží, vycházejí obě smluvní strany z původního stavu, a to po dobu jednoho měsíce od data, kdy byly tyto změny publikovány na www.regvyd.cz.

7.10. V případě prodlení objednatele s úhradou kteréhokoliv nároku vydavatele plynoucího ze smluvního vztahu s objednatelem, je vydavatel oprávněn předat svou pohledávku k vymáhání třetí osobě, zejm. inkasní společnosti. 

 1. Odstoupení od smlouvy o inzerci, stornovací poplatky

8.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo stornovat již potvrzenou objednávku („odstoupení od smlouvy“).

8.2 Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavateli způsobem stanoveným pro učinění objednávky. Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení jeho převzetí vydavatelem.

8.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o inzerci po přijetí objednávky vydavatelem je vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci v období 4 týdnů před zveřejněním inzerátu v tištěných periodikách, je povinen uhradit cenu inzerce v plné výši. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci v rozmezí 4 až 6 týdnů před zveřejněním inzerátu, je povinen uhradit storno poplatky ve výši 50 % z ceny inzerce. Současně je objednatel vždy povinen vydavateli uhradit cenu za provedené úpravy – byla-li mu tato vydavatelem vyúčtovaná v souladu s odst. 3.4 Obchodních podmínek.

8.4 Veškeré slevy jsou poskytovány výhradně při realizaci všech položek smlouvy o inzerci. V případě odstoupení od smlouvy o inzerci je vydavatel oprávněn požadovat vrácení již poskytnutých slev z této smlouvy. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Tímto zůstává nedotčeno právo účtovat storno poplatky dle odst. 8.3.

8.5 Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100 % ceny inzerce také v případě pozdního dodání či nedodání podkladů pro uveřejnění inzerce.

 1. Právo odmítnutí inzerce

9.1 Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku, případně odstoupit od již uzavřené smlouvy o inzerci, pokud je inzerce svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob nebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele nebo narušovala obchodní záměr či jiné zájmy vydavatele. Vydavatel není povinen odmítnutí takovéto zakázky objednateli odůvodňovat, pouze je objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví, písemně oznámí.

9.2 Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené objednateli odmítnutím objednávky nebo odstoupením od smlouvy o inzerci z důvodů uvedených v odstavci 9.1. Obchodních podmínek.

 1. Reklamace, odpovědnost za vady

10.1 Vydavatel odpovídá objednateli pouze za prokázané vady inzerce a pouze v případech, kdy smlouva byla porušena podstatným způsobem. Nedohodnou-li se strany jinak, vydavatel podle svého uvážení poskytne objednateli opětovné uveřejnění opravené inzerce anebo slevu z ceny inzerce v dojednané výši. Neuplatní-li objednatel písemně toto právo u vydavatele nejpozději do 14 dnů od uveřejnění inzerce, toto právo zaniká.

10.2 Při opakovaném uveřejňování inzerce stejného obsahu je objednatel povinen zkontrolovat ihned po prvním uveřejnění její správnost a úplnost. Vydavatel nenese odpovědnost, objeví-li se při opakovaném uveřejnění tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po prvním uveřejnění (nejpozději však do tří dnů) oznámen vydavateli.

10.3 Objednatel bere na vědomí, že vydavatel neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěné inzerce v rozmezí do 3 % požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při výrobě periodika. Vydavatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 3 % otištění konkrétní inzerce, či chybějící vklad u méně než 3 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání. Vydavatel dále neodpovídá za chybu při realizaci distribuce, a to jak v případě doručování periodik, tak letáků, a to až do 10 % z celkového množství. Nedostatky v plnění ve shora uvedeném rozsahu nejsou považovány za vadné plnění a nemohou být předmětem reklamace. V případě, že objednatel prokáže, že nedostatky v plnění byly větší, než ve shora uvedeném rozsahu, poskytne mu vydavatel slevu ze zaplacené ceny tak, aby cena za zakázku odpovídala skutečně realizovanému rozsahu.

10.4 Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

10.5 Ze závažných provozních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet objednané a potvrzené umístění či termín uveřejnění inzerce. V takovém případě nebude vydavatel účtovat příplatek za konkrétní pozici inzerátu, pokud tento byl objednateli vyúčtován; a v případě, že inzerce nebyla uveřejněna, ji uveřejní v nejbližším možném termínu. Objednateli nepřísluší nárok na reklamaci. Pokud inzerce nebyla uveřejněna, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, aniž by vydavatel uplatnil storno poplatky, a to pouze do okamžiku, kdy bude uveřejněná nová inzerce dle předchozí věty tohoto odstavce za středníkem.

 1. Mlčenlivost

11.1 Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, v souvislosti s plněním závazků vzniklých z jejich vzájemného smluvního vztahu, jakož i o jiných skutečnostech týkajících se některé ze stran, o nichž se strany dozví na základě postavení obchodních partnerů. Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech i po skončení smluvního vztahu, jakož i pro případ, že objednávka, smlouva nebo jakákoli její část je nebo v budoucnu bude shledána neplatnou nebo neúčinnou.

11.2 Vydavatel a objednatel odpovídají za zajištění mlčenlivosti ve smyslu předchozího odstavce i u všech osob, které s výše uvedenými skutečnostmi jejich prostřednictvím přijdou jakýmkoli způsobem do styku, zejména pak u osob, které budou s výše uvedenými skutečnostmi seznámeny v rámci plnění smluvních závazků některé ze stran, tj. především zaměstnanců a osob, jichž některá ze stran použije k plnění svých závazků ze smluvního vztahu.

 1. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

12.1 Vydavatel informuje objednatele, že zpracovávání osobních údajů je prováděno v souladu platnou zákonnou úpravou a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679 známé jako GDPR). Další informace jsou uvedeny na webové stránce vydavatele www.regvyd.cz v sekci „ochrana osobních údajů“. 

12.2 Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatele.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1 Odchylná ujednání v objednávce nebo ve smlouvě o inzerci (rámcové smlouvě) mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

13.2 Právní vztahy, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami, objednávkou nebo smlouvou o inzerci (rámcovou smlouvou), se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

13.3 Smluvní strany (vydavatel a objednatel, který vystupuje ve smluvním vztahu s vydavatelem jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti) se výslovně dohodly, že v případě jakýchkoli sporů vzniklých mezi nimi v budoucnu z právních vztahů založených smlouvou o inzerci nebo sporů s ní souvisejících budou dle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, tyto spory rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 3, a bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu, tak u Městského soudu v Praze.
13.4 Vydavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Úplné a aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách vydavatele www.regvyd.cz. V případě, že objednatel neprojeví do 30 dnů od zveřejnění úplného a aktuálního znění Obchodních podmínek výslovný písemný nesouhlas se změnami ustanovení Obchodních podmínek, stává se nové znění Obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne jejich zveřejnění.

 

B) Elektronická média

 1. Rozsah platnosti

1.1 Obchodní podmínky upravují dále smluvní vztahy mezi vydavatelem a objednateli inzerce  na webech provozovaných a zastupovaných aktuálně vydavatelem (dále jen „internetová inzerce“).

1.2 Pro internetovou inzerci se primárně užijí ustanovení části B. Elektronická média Obchodních podmínek. Není-li příslušná oblast upravena v části B Obchodních podmínek, použijí se i pro internetovou inzerci ustanovení části A Obchodních podmínek.

1.3 Internetovou inzercí se rozumí poskytování reklamních ploch k prezentaci reklamních sdělení třetích subjektů a jiných reklamních prvků zejména formou reklamních bannerů, odkazů a PR prezentace na webech za finanční úplatu či jinou protihodnotu.

1.4 Součástí Obchodních podmínek jsou právě platné ceníky internetové inzerce, uveřejněné na webové stránce vydavatele www.regvyd.cz.

 1. Monitoring internetové inzerce

2.1 Informace o návštěvnosti serveru, na němž je internetová inzerce uveřejněna, jsou monitorovány Google analytic.

 1. Podklady k uveřejnění internetové inzerce

3.1 Objednatel je povinen zaslat objednávku internetové inzerce nejpozději 5 pracovních dní a podklady pro uveřejnění internetové inzerce minimálně 3 pracovní dny před požadovaným prvním dnem uveřejnění internetové inzerce. Součástí objednávky bude stanovení doby, po kterou má být internetová inzerce zveřejněna, na jakém konkrétním webu, na jaké pozici a přesná URL adresa, kam má internetová inzerce (např. reklamní banner) odkazovat.

3.2 Podklady musí být zaslány v elektronické formě (Gif, Flash, HTML nebo JPG o velikosti max. 40 kB) tak, aby je vydavatel mohl použít bez jakýchkoli dalších kvalitativních, formálních či obsahových úprav.

3.3 Vydavatel může objednatele upozornit na chybné zpracování podkladů. Objednatel je v takovém případě povinen dodat včas náhradu za tyto chybné podklady. Vydavatel neodpovídá za chybné podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce v důsledku porušení povinností objednatele dle předchozích odstavců.

 1. Platební podmínky

4.1 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí první den uveřejnění internetové inzerce. Je-li internetová inzerce uveřejněna po dobu několika kalendářních měsíců, fakturace proběhne tak, že za každou internetovou inzerci, bude fakturována skutečně realizovaná část internetové inzerce, a dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro tuto část bude před dnem zveřejněním či uveřejněním internetové inzerce. Za internetovou inzerci, se platí vždy předem, před uveřejnění internetové inzerce na web provozovatele.

 1. Reklamace

5.1 V případě, že vydavatel nezveřejní inzerci, má objednavatel právo požádat poskytovatele o náhradní plnění. 

5.2 Nedohodnou-li se strany jinak, má objednatel nárok u vydavatele na opětovné vystavení internetové inzerce formou dobropisu v částce odpovídající ceně, kterou si objednavatel zaplatil. 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15. 7. 2019.