OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem, který si nechal zpracovat cenovou nabídku, odběratelem novinek, nebo návštěvníkem našeho webu www.chciinzerci.cz, svěřujete nám své osobní údaje. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále také jako „Nařízení") a platnými právními předpisy. My zodpovídáme za ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů. Seznamte se, prosím, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč, jak s těmito údaji nakládáme, jak jsou tyto údaje zabezpečeny a jakým způsobem můžete jednoduše uplatnit svá práva. 

Kdo je správce? 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Regionální vydavatelství s.r.o., Krakovská 201/14, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717, která provozuje webové stránky regvyd.cz, chciinzerci.cz a novinykraje.cz a jeho krajských mutací. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail:  info@regionalnivydavatelstvi.cz

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejména Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a tedy že: 

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. O pravidlech používání cookies více zde: http://chciinzerci.cz/cookies/
Pokud jste naším zákazníkem či potenciálním zákazníkem, který si nechal zpracovat nabídku spolupráce, využíváme vaše údaje pro správu vaší smlouvy a poskytování souvisejících služeb jakož i ochranu svých právních nároků a plnění našich zákonných povinností. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše nabídky. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy, nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo jste naším klientem.

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány na základě (a) souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat; (b) oprávněného zájmu, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

Jak používáme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé vaše údaje nezbytné, jinak bychom vám nemohli služby poskytovat. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb, plnění práv a povinností z uzavřených smluv, vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení vašich potřeb. V určitých případech můžeme zpracovávat vaše údaje z důvodů svých oprávněných zájmů.

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány na základě (a) souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat; (b) oprávněného zájmu, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy a oprávněných zájmů 
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení a telefonní číslo nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte, jakož i k poskytování našich služeb či vyhodnocování soutěží, kterých se u nás účastníte, zasílání účetních dokumentů, zasílání služeb z oblasti zpravodajství, přihlášení do aplikace, doručení informací zdarma. 
 • vedení účetnictví 
  jste-li našimi zákazníky, nezbytně potřebujeme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob ještě DIČ a místo podnikání, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 
 • marketing - zasílání newsletterů 
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte. 

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu či prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

 • pokročilý marketing na základě souhlasu 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, fotografické soutěže  

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu, není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, nebo pokud tak stanoví zákon.

V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

V případě zpracování na základě našeho oprávněného zájmu jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Předání osobních údajů třetím osobám 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme následujících aplikací: 

 • SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci 
 • SupportBox – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu 
 • Smartsupp – aplikace pro chat se zákaznickou podporou 
 • Manychat – aplikace pro komunikaci 
 • Facebook – FB pixel 
 • Google – Google Analytics a Adwords 
 • Seznam – Sklik 
 • Contract for media – aplikace pro správu objednávek a fakturaci

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@regionalnivydavatelstvi.cz. 

 • Právo na informace

 je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů; 

 • Právo na přístup

Můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a jaká jsou vaše práva; právo na přístup má pouze osoba, která je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena;

 • Právo na kopii údajů

Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů. Výkonem tohoto práva však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Kopie údajů je poskytnuta zdarma, nicméně za další kopie na vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • Právo na opravu

Máte právo na opravu svých údajů. Vezměte prosím na vědomí, že je i vaší povinností, jste-li s námi ve smluvním vztahu, oznamovat změny vašich údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni nám poskytnout součinnost a poskytnout nám správné údaje v případech, kdy zjistíme, že údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na omezení zpracování 

Můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování;

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

 • Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 • Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je založené na oprávněných zájmech. V případě, že neprokážeme, že existují závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je potřeba údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. 

 • Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.  

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

 • Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas můžete jednoduše odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši adresu: info@regionalnivydavatelstvi.cz, není-li v daném případě možné zvolit jiný způsob (např. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení). Zpracování bude ukončeno bez zbytečného dokladu.

 • Právo obrátit se na dozorový orgán 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.uoou.cz. Nicméně, budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

Obchodní sdělení a newslettery vám můžeme zasílat na základě skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem našich služeb) nebo jste-li našim zákazníkem na základě vašeho souhlasu. V případě, že se jedná o obchodní sdělení třetích stran, zasíláme vám je, jen pokud jste nám k tomu dali souhlas.

V každém případě můžete ukončit zasílání našich obchodních sdělení stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost 

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů. Kompletní znění našich obchodních podmínek naleznete zde.